نحوه ساخت ژیروسکوپ مکانیکی چرخان

خورخه Rebolledo او سه تصویر از نصب ژیروسکوپ برقی که ساخته است برای ما می فرستد.

همانطور که خورخه به ما می گوید ژیروسکوپ یا ژیروسکوپ این دستگاه برای اندازه گیری یا حفظ جهت گیری ، بر اساس اصل حفظ حرکت زاویه ای است. دستگاه ، هنگامی که در حال حرکت است ، تمایل به مقاومت در برابر تغییرات جهت گیری خود دارد.

ژیروس آنها همچنین برای کاهش رول کشتی ، تثبیت سکوهای شلیک و تثبیت سکوهای اینرسی که روی آنها سنسورهای شتاب برای ناوبری اینرسی در هواپیماها و موشکهای ساخته شده قبل از ظهور GPS استفاده شده است ، مورد استفاده قرار گرفته اند.

ژیروسکوپ بسازید

خواندن را ادامه دهید