سنتورا کوچک ، جرقه زمین

Centaurium erythraea کمتر از قرن

La centaura (Centaurium erythraea) یک گیاه یک ساله یا دو ساله است ، نمونه ای از منطقه مدیترانهکه در خاکهای ضعیف و خشک ، کنار جاده ها و در محل های پاکسازی در وسط جنگل رشد می کند ، در بسیاری از موارد ، مزارع علف صد ساله ایجاد می کند.

جزئیات گل 5 گلبرگ از قرن یكتر

این یک گیاه معمولی از است flora de la comunidad valenciana جایی که من زندگی می کنم. من آن را سال به سال می بینم و دخترانم یاد گرفته اند که خیلی راحت آن را تشخیص دهند. این یک فیلم از معرفی دختر 7 ساله من است.

خواندن را ادامه دهید