Se... Outras condicións en Python

As condicións son afirmacións que poden ser verdadeiras ou falsas. e defínese por Certo or Falso.

Hai diferentes formas de facer condicións en Python.

Para establecer as condicións necesitaremos saber o seguinte símbolos que utilizaremos para comparar valores:

SímboloSignificado
==O mesmo
!=diferente
<Menor que
<=menor ou igual a
>maior que
>=maior ou igual

É importante lembrar que para comprobar se dous valores son iguais hai que usar == porque se usamos só un = estaremos asignando ese valor á variable, é dicir.

var == 1 comproba se a variable é igual a 1
var = 1 asigna o valor 1 á variable

enunciados condicionais

Temos If, Se... Se non y Se... Elif... Se non. Tiven un profesor que nos dixo que se pode programar calquera cousa usando moitos Se...

Utilízanse para modificar o valor dunha función, aquí xa non só comparamos, senón que se cumpre ou non a condición facemos outra cousa.

Interesarache Guía de vidro do mar, outro cristal usado en xoiaría

Declaración If

A forma de declarar unha condición If é a seguinte

  if dalle == 'yes':    
    image = create_images_dalle (key_main)

Se .. Declaración Else

Diferentes programadores defenden a desaparición desta sentenza en favor de diferentes If coas súas condicións

  if dalle == 'yes':    
    image = create_images_dalle (key_main)
  else:
    image = create_images (key_main)

Así no exemplo, se a variable dálle Ten valor "si" chamará a unha función e gardará na variable imaxe

E se non ten este valor, chama a outra función.

Se... Elif... Se non

O Elif permítenos poñer máis opcións na condición. É unha especie de interruptor.

  if dalle == 'yes':    
    image = create_images_dalle (key_main)
  elif dalle == "only_h2":
    image = create_images_dalle (key_main)
  else:
    image = create_images (key_main)

Ante isto, o mesmo comentou antes. Esta estrutura pódese escribir só usando If.

condicións aniñadas

podemos aniñar If dentro Ifou se... senón dentro If ou doutro Se outra cousa, todas as combinacións que se nos ocorren e que se adaptan para conseguir o que necesitamos.

Para aniñar o If, o que hai que facer é poñelo tabulado, dentro da que queremos e así se crea a xerarquía.

  if dalle == 'yes':    
    image = create_images_dalle (key_main)
    if dalle_hx == "only_h2":
      image_hx = create_images_dalle_h2 (key_main)

É como un subif, que só se avaliará se se cumpriu a condición de pai.

No exemplo se temos a variable dálle como "si"chamará á función crear_imaxes e gardar o resultado na variable imaxe.

Despois valorará o segundo if e se a variable dalle_hx vale 'só_h2' entón chamará a outra función. Pero se dalle tivese a coraxe "non" non tería avaliado esta segunda condición, que fai se non están aniñadas.

Match, o Python Switch

Outra forma de traballar con condicións é usar Match que busca o caso específico que cumpra a nosa elección. Úsase para comparar opcións e adoita utilizarse nos lugares onde temos moitos elfos.

a súa sintaxe

   name = input("What's your name? ")

 match name: 
   case "Harry" | "Hermione" | "Ron":
     print("Gryffindor")
   case "Draco":
     print("Slytherin")
   case _:
     print("Who?")

Deixe un comentario