8 కావాలని కోరుకునే 1000 ఎనిమిది ఎనిగ్మా

మేము చాలా సేపు పోస్ట్ చేయడం మానేశాము చిక్కులు, చిక్కులు, ఆటలు లేదా మెదడు టీజర్లు శుక్రవారాలు. 

ఇది 11 సంవత్సరాల అమ్మాయి గణిత పుస్తకంలో పెరిగినందున ఇది సులభం.

1000 ఎనిమిదితో 8 ఎలా పొందాలో

1000 ఎనిమిదితో 8 సంఖ్యను చేయండి. మీరు జోడించవచ్చు, తీసివేయవచ్చు, గుణించాలి మరియు విభజించవచ్చు.

అందరికీ శుభం కలుగుతుంది. ఫలితం సోమవారం ప్రచురించబడింది.

"10 కావాలనుకున్న 8 ఎనిమిది యొక్క ఎనిగ్మా" పై 1000 వ్యాఖ్యలు

ఒక వ్యాఖ్యను